अमर काफ्ले इनरुवा /इनरुवा नगरपालिकामा १० वटा वडा बन्ने निश्चित भएको छ । स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगले तयार पारेको अन्तिम प्रतिवेदनमा यसअघिका इनरुवाका १० वडालाई ५ वटा वडामा समायोजन गरिएको छ । इनरुवा नगरपालिकामा आसपासका गाविस थपेर कुल वडाको संख्या १० वटा निर्धारण गरिएको छ । आयोगले पुर्नसंरचनाको प्रतिवेदनलाई सकेसम्म एक दुई दिनभित्रमै फाइनल गर्न लागेकाले समेत अन्तिम रुप दिइएको संरचना फेरबदलको संभावना देखिँदैन् ।

पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार साविकको इनरुवा नगरपालिकामा मधेसा, चाँदवेला, बबिया, डुम्राहा गाविसको २, ७, ८ र ९ नम्बर वडा र जल्पापुर गाविस समायोजन गरिएको छ । यसअघि १० वटा वडा रहेको इनरुवा नगरपालिकाको वडा नम्बर १ र २ मिलाएर १ नम्बर वडा निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी ७ र ८ नम्वर वडालाई २ नम्बर वडा कायम गरिँदा ३ र ५ नम्वर वडा मिलाएर ३ नम्बर वडा बनाइएको छ । ४ र ६ नम्वर वडालाई ४ नम्बर र ९ र १० वडालाई मिलाएर ५ नम्बर वडा कायम गरिएको छ ।

त्यसैगरी इनरुवा नगरपालिकामा गाभिएको मधेसा गाविस वडा नम्बर ६ नम्बर बन्ने भएको छ । चाँदेवेल गाविस ७ नम्बर हुँदा डुम्राहाको समायोजन भएका वडाहरुलाई मिलाएर ८ नम्बर, बबियालाई ९ र जल्पापुर गाविसलाई १० नम्बर वडा कायम गरिएको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकामा २० वटा वडा रहनेछ । लौकही, पश्चिम कुशाहा, श्रीपुर र हरिपुर गाविसलाई मिलाएर कोशी गाउँपालिका कायम गरिएको छ । लौकहीलाई १ नम्बर, पश्चिमकुशाहाको १, २, ५, ६, ७, ८ वडालाई २ नम्बर, पश्चिमकुशाहाकै ३, ४, ९ लाई मिलाएर ३ नम्बर श्रीपुरजब्दीको ८,९ वडालाई ४ नम्बर, ५,७ लाई मिलाएर ५ नम्बर , १, २, ३, ४, ६ वडालाई मिलाएर ६ नम्बर, हरिपुर १, २, ३, ४, ५, ६ वडालाई मिलाएर ७ नम्बर र ७, ८, ९ लाई मिलाएर ८ नम्बर वडा कायम गरिएको छ । जसको केन्द्र लौकहीलाई कायम गरिएको छ ।

मधेली, औरावनी, छिटाहा, सत्तेरझोरालाई मिलाएर बनाईएको गढी गाउँपालिकाको जनसंख्या ३४८५२, क्षेत्रफल ६७.७ वर्ग किमी र ६ वटा वडा रहेन छ । जसको केन्द्र औरावनी हुने छ । जसमा मधेलीलाई वडा नम्बर १, औरावनीलाई २, छिटाहाको १, २, ३, ४, ७, ८, ९, वडालाई ३ नम्बर छिटाहा ५, ६, ९ लाई ४ नम्बर सत्तेरझोरा ४, ५, ६, ७ लाई ५ नम्बर र १, २, ३, ८, ९ वडालाई ६ नम्बर वडा कायम गरिएको छ । दुहवी भलुवा नगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरेर दुहवी नगरपालिका कायम गरिएको छ । साविक दुहवी नगरपालिका सोनापुर, सिमरीया, तनपुना र पूर्वकुशाहा मिलेर बन्ने सो नगरपालिकामा १२ वडा, जनसंख्या ५६२६९, क्षेत्रफल ७६. ६७ हुने छ ।

सो नगरपालिकाको वडा विभाजनमा साविकको १, २ नम्बर वडालाई मिलाएर १ नम्बर, ३, १०, लाई मिलाएर २ नम्बर, साविक ४ लाई ३ नम्बर, ५ लाई ४ नम्बर, ६, ७ लाई ५ नम्बर, ८, ९ लाई ६ नम्बर, ११, १२, १३, १४ लाई मिलाएर ७ नम्बर, सोनापुरको १, २, ३ लाई मिलाएर ८ नम्बर, सोनापुरकै ४, ५, ६, ७, ८, ९ लाई मिलाएर ९ नम्बर, सिमरिया १०, तनमुना ११ र पूर्वकुशाहालाई १२ नम्बर वडा कायम गरिएको छ ।
मध्यहर्षाही, देवानगञ्ज, कप्तानगञ्ज, साहेबगञ्ज, रामगञ्ज सिनुवारीलाई मिलाएर देवानगञ्ज गाँउपालिका कायम गरिने छ । देवानगञ्ज केन्द्र रहने सो गाँउ पालिकामा ७ वटा वडा रहने छ भने त्यहाँको जनसंख्या ३५०७३, क्षेत्रफल ५३.५६ हुने छ । जसमा मध्यहर्षाहीलाई वडा नम्बर १ कायम गरिएको छ, देवानगञ्जलाई २, कप्तानगञ्जको ४, ५, ६, ७, ८, ९ नम्बरलाई मिलाएर ३ नम्बर, १, २, ३ लाई मिलाएर ४ नम्बर, साहेबगञ्ज ५ नम्बर, रामगञ्जसिनुवारीको साविक वडाहरु ५, ६, ८, ९ लाई ६ नम्बर र १, २, ३, ४, ७ लाई मिलाएर ७ नम्बर वडा कायम गरिएको छ ।

२० वटा वडा रहने धरान उपमहानगरपालिकाको जनसंख्या १३७७०५ हुने छ भने सो उपमहानगरपालिका १९२. ३२ वर्ग्किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलने छ । बराहक्षेत्र, महेन्द्रनगर, भरौल, प्रकाशपुर, मधुवन गाविसलाई मिलाएर नयाँ नगरपालिकाको रुपमा बराह नगरपालिका कायम गरिएको छ । जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफल २२२.०९ वर्ग्किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको सो नगरपालिकाको जनसंख्या ७७४०८ र ११ वटा वडा रहने छन । जसमा बराहक्षेत्र गाविसको १, ५, ७, ८, ९ वडालाई मिलाएर १ नम्बर, २, ३, ४, ६, लाई मिलाएर २ नम्बर, भरौलको ३ लाई मिलाएर ३ नम्बर, २, ६, ७, ८, ९ लाई मिलाएर ४ नम्बर, १, ४, ५ लाई मिलाएर ५ नम्बर, महेन्द्रनगरको १, २, ५, ६ लाई मिलाएर ६ नम्बर, सोही गाविसको ४ नम्बर वडालाई ७ नम्बर, ३, ७, ८, ९ लाई मिलाएर ८ नम्बर, प्रकाशपुरको २, ३, ४, ५, ९ लाई मिलाएर ९ नम्बर, १, ६, ७, ८ लाई मिलाएर १० नम्बर र मधुवनलाई ११ नम्बर वडा कायम गरिएको छ । जसको केन्द्र भने हालको महेन्द्रनगर गाविस रहने छ ।

अमडुवालाई केन्द्र बनाएर रामगञ्ज बेलगछिया, अमडुवा, अमाहिबेला र चिमडी गाविस मिलाई बर्जु गाउँपालिका कायम गरिएको छ । ३११७८ जनसंख्या, ६९. ४३ वर्ग्किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलने सो गाउँपालिकामा ६ वटा वडा रहने छ । जसमा रावेको १, २, ३, ८, वडालाई मिलाएर १ नम्बर वडा, ४, ५, ६, ७, ९ लाई मिलाएर २ नम्बर, अमडुवाको १, २, ४, ९ लाई मिलाएर ३ नम्बर, ३, ५, ६, ७, ८ लाई मिलाएर ४ नम्बर, अमाहीबेलालाई ५ र चिमडीलाई ६ नम्बर वडा कायम गरिएको छ ।

साविकको भोक्राहा गाविसलाई केन्द्र बनाएर भोक्राहा र नरसिंह गाविस मिलाएर भोक्राहा गाउँपालिका कायम गरिएको छ ।जनसंख्या ४०५०९, क्षेत्रफल ६३.३६ रहने सो गाउँपालिकामा ८ वटा वडाहरु रहने छन । जसमा साविक भोक्राहा गाविसको ३, ४, ८ वडालाई मिलाएर १ नम्बर वडा, १, २ लाई मिलाएर २ नम्बर, ५, ६ लाई मिलाएर ३ नम्बर, ७, ९लाई मिलाएर ४ नम्बर, नरसिंहको १, ४ लाई मिलाएर ५ नम्बर, २, ८, ९ लाई मिलाएर ६ नम्बर, ३, ५, ६लाई मिलाएर ७ नम्बर र ७ वडालाई ८ नम्बर वडा कायम गरिएको छ ।

हालको रामधुनीभासी नगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरी रामधुनीमात्रै कायम गरिएको छ । हालको रामधुनी नपा, डुम्राहाको १, ३, ४, ५, ६, वडा र बकलौरी गाविस मिलेर बन्ने सो नगरपालिकाको जनसंख्या ५१७५२, क्षेत्रफल ९१.६९ र ९ वटा वडा रहने छ । हालको नगरपालिका क्षेत्रको वडा नम्बर १, २ लाई मिलाएर १ नम्बर वडा, ४, ८ लाई मिलाएर २ नम्बर, ३, ६, ७ लाई मिलाएर ३ नम्बर, ९, १० लाई मिलाएर ४ नम्बर र हालको ५ नम्बर वडालाई ५ नम्बर नै कायम गरिएको छ । त्यसैगरी बकलौरी गाविसको ३, ५, ७, ८, ९ लाई मिलाएर ६ नम्बर, १, २, ४, ८ लाई मिलाएर ७ नम्बर डुम्राहा ३ , ४ लाई मिलाएर ८ नम्बर र १, ५, ६ लाई मिलाएर ९ नम्बर कायम गरिएको छ ।

हरिनगरा केन्द्र रहने गरी रामनगरभुटाहा, गौतमपुर, हरिनगरा, बसन्तपुर र घुस्कीलाई मिलाएर हरिनगरा गाउँपालिका कायम गरिउको छ । ४०८४६ जनसंख्या, क्षेत्रफल ५२.२९ मा रहने सो गाउँपालिकामा ७ वटा वडाहरु रहने छन ।जसमा भुटाहाको १, २, ६, ८, ९ नम्बर वडालाई मिलाएर १ नम्बर वडा, ३, ४, ५, ७ लाई मिलाएर २ नम्बर, गौतमपुर ३ नम्बर, हरिनगरा, ४ नम्बर, बसन्तपुर ५ नम्बर, घुस्कीको १, ३, ६, ८, ९ नम्बर वडालाई ६ र २, ४, ५, ७ लाई मिलाएर ७ नम्बर वडा कायम गरिएको छ ।सुनसरी जिल्लामा दुई उपमहानगरपालिका, चार नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका कायम हुने निश्चित भएको छ । सुनसरीमा धरान र इटहरी उपमहानगरपालिका, इनरुवा, रामधुनी, दुहवी नगरपालिकालाई यथावत राख्दै बराह नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका कायम गरिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया