इनरुवा नगरपालिका

प्रमुख कांग्रेस ७६८ एमाले ४३२

कोशी गाउँपािलका

सुनसरीमा स्वतन्त्र उम्मेदवार अगाडी स्वतन्त्र (देवकृष्ण यादव) ८३६

कांग्रेस २३९/३५९

एमाले ९२/११५

हरिनगरा गाउपालिका 

नेपालि कांग्रेस ११३५ । ७६२

एमाले ४३६ । ३४०

फोरम नेपाल २७९ । २६१

 

तपाईको प्रतिक्रिया