इनरुवा वडा नं ४ को ताजा अवस्था

 मेयर रुख २२३, सूर्य १६०

उपमेयर – रुख १९६, सूर्य १६८ 

वडा अध्यक्ष

सूर्य २११

रुख १६७

सदस्य महिला सूर्य १९२, रुख १८६

दलित महिला सूर्य १८२ , रुख १८६

खुल्ला सदस्य १ सूर्य १८५ रुख १६५

खुल्ला सदस्य २ सूर्य १७७ रुख १८१

५०० मत गणनामा २२ मत बदर

 

इनरुवा वडा नं ३ को ताजा अवस्था

मेयर – सूर्य ७७५, रुख ६६३

उपमेयर – सूर्य ६२८ रुख ७८२

वडा अध्यक्ष

सूर्य – ७२२

रुख – ७१७

सदस्य महिला सूर्य ७१७, रुख ७०९

सदस्य दलित महिला सूर्य ७३९ रुख ६७४

खुल्ला सदस्य १ सूर्य ७०५, रुख ६७३

खुल्ला सदस्य २ सूर्य ७१०, रुख ६३७

 

 

तपाईको प्रतिक्रिया