भोक्राहा गाउपालिकाको ताजा मत परिणाम
मसाल २६०२ । २३६३
कांग्रेस १३१७ । १५७४
एमाले १०६५ । ११४६
हरिनगरा गाउपालिकाको ताजा मत परिणाम
कांग्रेस ३४९२ । ३०१०
मसाल २३२८ । १८१७
एमाले १७०८ । १८१२
गढिको ताजा मत परिणाम
कांग्रेस २५४६ । २४४०
एमाले १९७९ । १९३७
नमस्ते २१२१ । १९२०
कोशि गाउपालिकाको ताजा मत परिणाम
कांग्रेस ११४६ । ११८७
मसाल १०३६ ।१०५०
नमस्ते २८८ । ३६१
एमाले ७१४ । ७१७
स्वतन्त्र ११४२
बर्जुको ताजा मत परिणाम
नमस्ते ३८३३ । ३७७५
एमाले ३००५ । ३०९४
कांग्रेस २२०४ ।२२११
दुहबि नगरपालिकाको ताजा मत परिणाम
नमस्ते ५२४४ । ५०४८
एमाले ३९६१ । ४३७४
कांग्रेस ३५५६ । २९४६
मसाल १५५७ । १७००
माओ १७३१ । १७२२

तपाईको प्रतिक्रिया