इनरुवा नगरपालिकाको ताजा अवस्था

कांग्रेस – ८७९६ । ८५०४

एमाले – ७१७२ । ६६९९

नमस्ते २२७१ । २४०४

माओ – ७४० । ९००

मसाल – १६५ । ३६६

 

 

 

तपाईको प्रतिक्रिया